عارف نیازی ، پرتره نگار و نقاش

عارف نیازی، پرتره نگار، نقاش و طراح ایرانی

عارف نیازی ، پرتره نگار و نقاش

عارف نیازی، پرتره نگار، نقاش و طراح ایرانی

فریدا اثر عارف نیازی

عارف نیازی، در جستجوی حقیقت و آگاهی زدایی (درباره آثار)

از حقیقت بسیار دور شده ایم! کوه چیست؟ نور چیست؟ عشق؟ زیبایی و ... . بسیاری از کلمات را که روزگاری برایمان حقیقتی بسیار شفاف بودند را می توان لیست کرد که دیگر معنای حقیقی خود را ندارند. در خلق آثارم محسوسات خود را گسترش می دهم و در پی خلق اثر می روم. از آگاهیِ (که باید از آن دور شوم!) و شهود کمک می گیرم و شاید به نتایجی دست پیدا کنم که خارج از آگاهی ام باشد. و مسیر نیز همین است! دست یابی به حقیقت مذکور جز از راه (های) آگاهی زدایی یا خروج از محدودهء آگاهی ها حاصل نمی شود. بسیاری از آثارم در زمبنه حضور و کمک به رسیدن حقیقتی است که شاید بخشی از آن پیداست.

پ.ن: این مطلب به مرور تکمیل خواهد شد.

عارف نیازی

1397