عارف نیازی ، پرتره نگار و نقاش

عارف نیازی، پرتره نگار، نقاش و طراح ایرانی

عارف نیازی ، پرتره نگار و نقاش

عارف نیازی، پرتره نگار، نقاش و طراح ایرانی

عارف نیازی ونگوگ

کادوپیچ

عارف نیازی

یک صفحه کاغذ بردارید. روی آن هر آنچه درباره یک گُل می‌دانید بنویسید. ویژگی‌هایش را بنویسید. قرمز و سبز، لطیف، خوش‌بو یا بی‌بو، به آب نیاز دارد، زیباست و ... .حتی خاطراتتان را با آن بنویسید، همه چیز.
کاغذ را بردارید و دور گُل بپیچید. شما گُل را نمی‌بینید! اما به وسیله نوشته‌های روی آن با ذهن خود آنرا مجسم می‌کنید و می‌شناسید.
گل چیست؟ شناخت‌ی که شما در ذهن خود از گل دارید؟ حقیقت گل چیست؟
ما حقایق را با کاغذهایی که ویژگی‌هایی از شناخت ما روی آن نوشته شده کادوپیچ کرده‌ایم.
درخت، کوه و امثال اینها دیدنی هستند، عشق چیست؟ مهربانی چیست؟ آیا لطف و دستگیری از دیگری را می‌توان مهربانی نام گذاشت؟ شاید این هم یکی از نوشته‌های روی کاغذ کادویی باشد که مهربانی را در آن پیچیده‌ایم.
با این تعاریف؛ زیبایی چیست!؟

عارف نیازی
زمستان ۹۷